Ponudba za šole

Ponudba za šole

Taborniški center Bohinj se naslanja na več kot 60-letno tradicijo organizacije izobraževanj v naravi in v kombinaciji s čudovito lokacijo ponuja odlične pogoje za izvajanje raziskovalno–izobraževalnih taborov, taborov za nadarjene, zaključnih izletov ali klasičnih šol v naravi.

Skozi leta izkušenj smo prostor oblikovali tako, da ponuja idealno kombinacijo učilnic v hiši, tistih pod platneno streho in tistih v naravi – na jasi, v zavetju svetlega gozda ali celo na plaži ob jezeru.

Program Gozdne šole v taborniškem centru Bohinj ponuja vrsto dejavnosti, ki se izvajajo v samem centru ali njegovi neposredni okolici ter se vsebinsko navezujejo na lokalno geografsko in kulturno okolje Bohinjske doline. Obseg in vsebine so prilagodljive glede na zmožnostmi ter posebnosti udeležencev.

Osrednja metoda dela z udeleženci je izkustveno učenje (učenje skozi delo) – glavna značilnost, ki naredi dejavnosti taborniške. Posledica takšnega načina dela je vsestranski razvoj vsakega udeleženca. Udeleženci zavozlajo vozel, da je lestev trdna; napnejo platno, da bivak stoji … in se tako urijo v grobi in fini motoriki, opazovanju okolice, predvidevanju, razmišljanju o izboljšavah ter komunikaciji v skupini. Pri tem pa vzpostavijo neposreden stik z naravo in njenimi elementi kot sta na primer voda in ogenj.

Namen programa je povečati samostojnost otrok tako pri preprostih kot zahtevnejših vsakodnevnih in drugih nalogah/opravilih in jih za to motivirati. Program se v veliki meri povezuje z geografijo, fiziko, matematiko, tehniko in tehnologijo, športno vzgojo in biologijo, pa tudi z zgodovino, kemijo, slovenščino in tujimi jeziki. Taborniški program je odlično dopolnilo šolskemu, njegova najboljša lastnost pa je, da lahko učenci in dijaki skozi zabavo v praksi preizkusijo teoretično znanje, ki so ga pridobili v šoli ter ga tako v celoti osvojijo. To je največ kar lahko naredimo zanje!

V času bivanja v Gozdni šoli se udeleženci naučijo ustreznega obnašanja in odnosa do narave ter spoznajo različne načine izkoriščanja njenih danosti danes in v prihodnosti. Izboljšajo skrb za okolje ter razmišljajo o pozitivnih in negativnih vplivih človekovih dejanj na naravo.

Vsebine in aktivnosti imajo poudarek na grajenju odnosov in vzpostavljanju vlog v manjših skupinah. Delo v skupini včasih zahteva, da vsi počnejo isto stvar, drugič pa je vloge treba pravično in ustrezno razdeliti.

Udeleženci pridobljena znanja uporabijo v vsakdanu, šolskih obveznostih in prostem času. Na podlagi izkušenj, ki so si jih pridobili s samostojnim in skupinskim delom, pa lahko pripomorejo tudi k razvoju in spremembam v svojem lokalnem okolju in skupnosti.

Taborniški center Bohinj šolam in drugim izobraževalnim ustanovam ponuja štiri tematske sklope vodenih taborniških delavnic:

ŽIVLJENJE v NARAVI (ŽvN)

Cilj programskega sklopa ŽvN je otrokom približati naravo in na osnovi bogate taborniške izkušenj kažejo, da je to najbolj pristno preko življenja z naravo v naravi.  Program je prilagojen dvema starostnima nivojema oz. dvema razvojnima stopnjama. Na prvi stopnji otroci pridobijo osnovna/temeljna znanja s področja kurjenja ognja, postavljanja bivaka, prve pomoči, spoznavanja užitnih samoniklih rastil ter kuhanju.

Na drugi stopnji, primerna za starejše udeležence (tretja triada OŠ in starejši) se udeleženci seznanijo z naprednejšimi veščinami in pridobijo nova znanja s področij kot so: primitivne tehnike netenja ognja, postavljanje bivaka iz naravnih materialov in izdelava koristnih pripomočkov za lažje preživetje  (lastne vrvi, posode in pribora …). Udeleženci pridobijo tudi znanje o pravilni opremi ter osnovah preživetja v težkih vremenskih pogojih.

Vzgojni in izobraževalni cilji, ki jih programski sklop zasleduje:

 • dijaki razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave,
 • postanejo bolj iznajdljivi, oprezni in avtonomni,
 • spoznajo življenje in preživetje v naravi,
 • spoznajo in razvijajo čut za okolje, v katerem živijo,
 • se zdravo in koristno gibajo v naravi pri izvajanju terenskega dela in pri ekskurzijah,
 • postavijo bivak in zgradijo lestev,
 • spoznajo osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje,
 • spoznajo pomen ognja ter njegove nevarnosti.

PIONIRSTVO – UMETNOST GRADNJE Z VRVJO IN PALICAMI TER ŠKRIPCI

Preprostim iz naravnega gradiva (les, vrvi) narejenim predmetom in napravam, ki jih rabimo za različne namene na taborih in drugje, pravimo pionirski objekti. Zanje je značilno, da so sestavljeni s pomočjo lesenih delov (običajno smrekovih sušic), ki jih zvežemo s pomočjo vrvi. Pionirski objekti so lahko manjši (polica, predpražnik, obešalnik) ali večji (most, opazovalni stolp, katapult). Poleg uporabne vrednosti pionirskih objektov, se pionirstvo uporablja za spodbujanje dela v skupini, učenja reševanja problemov in učenja praktičnih veščin.

Vzgojni in izobraževalni cilji, ki jih programski sklop zasleduje:

 • dijaki skozenj razumejo lastno vlogo in spoznavajo svoje lastne omejitve,
 • spoznajo določene vsebine iz fizike in matematike,
 • dojamejo matematiko kot orodje v vsakdanjem življenju,
 • vrednotijo in cenijo svoje delo in delo drugih, učenje in rezultate dela in predlagajo izboljšave,
 • spoznajo nujnost sodelovanja, komunikacije in strpnosti,
 • prevzemajo različne vloge pri delu skupine, upoštevajo delitev dela in se zavedajo pomena prispevka posameznika za uspeh celotne skupine.

ORIENTACIJA

Ko zapustimo dobro poznan kraj, v katerem se gibljemo na pamet, se srečamo z orientacijo. V neznanem okolju se moramo znajti, tako da stalno vemo, kje smo in kako najti pot do cilja. To lahko naredimo s pomočjo karte, kompasa, tehničnih pripomočkov in raznovrstnih orientirjev. Orientacija ni samo nujna, ampak je tudi zabavna, kar v praksi dokažemo v tem sklopu.

Vzgojni in izobraževalni cilji, ki jih programski sklop zasleduje:

 • dijaki spoznajo gibanje v naravi in načine orientacije v njej,
 • spoznajo pomen športnih dejavnosti in njihov vpliv na osebni razvoj,
 • se orientirajo po zemljevidu in gibljejo v pokrajini,
 • uporabljajo različne načine orientacije v mestu in naravi.

TABORNIŠKO GLEDALIŠČE

Tematske večerne zabave, petje, ples, zanimive izštevanke, senčno gledališče, večerne strateške igre, spoznavanje glasbenih inštrumentov, ustvarjanje lastne himne, skeči in nastopi pred občinstvom…. Vse to in še več pri tabornikih razumemo pod pojmom taborniško gledališče, ki je pri nas umeščeno v sproščeno naravno okolje ob tabornem ognju in, ki pričara posebno vzdušje, zbliža skupino ter izravna marsikatero nesoglasje, ki se je pojavilo tekom dneva. V pripravo večernega programa so skupaj s taborniškimi vodji vključeni tudi udeleženci sami. V primeru več-dnevnega bivanja večerne zabave soustvarjajo vsak večer drugi udeleženci. Tematske vsebine se lahko povezujejo.

Vzgojni in izobraževalni cilji, ki jih programski sklop zasleduje:

 • dijaki spoznajo lokalne kulturne in zgodovinske posebnosti bohinjskega kota,
 • razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine,
 • kreativno razmišljajo in ustvarja nove vsebine,
 • ciljno sodelujejo v skupini,
 • se zabavajo.

VODENJE PROGRAMOV – STROKOVNA PROGRAMSKA EKIPA

Programe vodijo izkušenih taborniki in tabornice, ki imajo opravljen tečaj za vodje, praviloma univerzitetno izobrazbo ter imajo večletne  izkušnje z organizacijo in vodenjem programov za otroke in mladostnike. Ob potrditvi programa vam strokovnega programskega sodelavca tudi podrobneje predstavimo, skupaj z njegovimi izkušnjami, znanji in pridobljenimi veščinami.

 

Pošlji povpraševanje